Bản tin nội bộ

PVCTB tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 26/04/2017, tại Phòng họp Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVCTB) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
.
Tham dự Đại hội về phía Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ông Bùi Ngọc Hưng - Thành viên HĐQT PVC. Về phía PVCTB có HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc; các cổ đông có quyền biểu quyết của PVCTB cùng các Trưởng/phó phòng ban chức năng Công ty.
.
Trước tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến hết sức phức tạp, thị trường tài chính, tiền tệ, giá cả vật tư, nguyên vật liệu cũng như nhân công trong nước có nhiều biến động. PVC-Thái Bình phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách đến từ những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan của Công ty;
Tuy nhiên, với sự quan tâm sát sao của Tổng công ty, cổ đông lớn nhất của PVC-Thái Bình, sự hỗ trợ của các Ban chuyên môn, đặc biệt là tập thể CBCNV PVC-Thái Bình đã nỗ lực, từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời quyết tâm thực hiện những mục tiêu dài hạn và ngắn hạn để đạt được kế hoạch đã đề ra;

Kết quả hoạt động SXKD năm 2016, PVC-Thái Bình đạt được như sau:

+ Giá trị SXKD:   93,05/304 tỷ đồng đạt 31% kế hoạch, trong đó:
- Xây lắp:   7,67/234,29 tỷ đồng đạt 3% kế hoạch. 
- SX công nghiệp: 2,6/21,85 tỷ đồng đạt 12% kế hoạch. 
- Bất động sản:   43,32/8,04 tỷ đồng đạt 539% kế hoạch. 
- Sản xuất kinh doanh khác:  39,46/39,71 tỷ đồng đạt 99% kế hoạch
+ Doanh thu:     109,02/234 tỷ đồng đạt 47% kế hoạch, trong đó:
- Xây lắp: 17,17/171,03 tỷ đồng đạt 10% kế hoạch.
- SX công nghiệp: 2,36/19,86 tỷ đồng đạt 12% kế hoạch.
- Bất động sản:   43,06/7,31 tỷ đồng đạt 589% kế hoạch.
- Sản xuất kinh doanh khác:  35,88/36,10 tỷ đồng đạt 99% kế hoạch
- Doanh thu khác:                     0,03/0,06 tỷ đồng đạt 50% kế hoạch
+ Lợi nhuận trước thuế: đạt 27,28 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước đạt: 7,84 tỷ đồng...CT.HĐQT, kiêm Giám đốc Công ty Ngô Thanh Dũng báo cáo kết quả SXKD năm 2016Lãnh đạo TCT phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đề hoàn thành kế hoạch đặt ra năm 2017, Công ty tập trung vào các lĩnh vực cụ thể như sau:

- Tập trung thi công hạng mục Kho than kín – Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình hoàn thành kế hoạch đề ra.
- Khai thác tối đa công suất của trạm trộn bê tông, đẩy mạnh công tác cung cấp bê tông thương phẩm tại Công trình Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. 
- Tổ chức vận hành khai thác Khách sạn dầu khí đạt hiệu quả cao nhất. Tập trung tìm mọi biện pháp để hoàn thành bán các căn hộ và cho thuê các diện tích văn phòng làm việc, thương mại dịch vụ của dự án để thu hồi vốn đầu tư Kinh doanh dịch vụ khách sạn đạt theo đúng kế hoạch đề ra.
- Tái cấu trúc đơn vị theo hướng tập trung vào lĩnh vực xây lắp, tập trung vào lĩnh vực xây lắp theo kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty giai đoạn 2016-2020 đã được Tập đoàn phê duyệt tại Nghị quyết 2627/NQ-DKVN ngày 31/12/2016..
- Tăng cường công tác đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn và phát triển nguồn nhân lực của đơn vị đảm bảo đáp ứng yêu cầu SXKD, phù hợp tốc độ tăng trưởng của đơn vị.
- Tập trung thu hồi công nợ.
- Tập trung trọng tâm vào lĩnh vực hoạt động chính của đơn vị.Các cổ đông có quyền biểu quyết với sự nhất trí cao 100%;

Cũng tại Đại hội các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên PVCTB năm 2017 đã thành công tốt đẹp, theo đúng quy định và pháp luật hiện hành.

Quý cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm có thể tham khảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội tại đây: Biên bản và Nghị quyết