Bản tin nội bộ

PVC Thái Bình tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Ngày 24/5/2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tham dự Đại hội, về phía Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (Petrocons) có ông Nghiêm Quang Huy – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty. Về phía PVC-TB có ông Ngô Thanh Dũng - Chủ tịch HĐQT, ông Hoàng Hữu Thành - Giám đốc, các Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cùng các Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Thay mặt Ban lãnh đạo PVC-TB, Chủ tịch HĐQT Ngô Thanh Dũng và Giám đốc Hoàng Hữu Thành đã điểm lại những nét chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty và 5 tháng đầu năm 2022. Ông Ngô Thanh Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của HĐQT


Đại hội đã thông qua một số nội dung cụ thể như: Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT và kế hoạch năm 2022; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022, Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021, và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Tờ trình thông qua việc thay đổi tên viết của Công ty; Báo cáo về việc ký kết các Phụ lục của Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 về việc “Thiết kế, lập dự toán, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng 03 kho than kín – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”.
Ông Hoàng Hữu Thành – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022 


Năm 2021, HĐQT PVC-TB đã tập trung chỉ đạo chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chính là đẩy mạnh giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD, nhằm giảm giá trị sản lượng dở dang, tăng cường công tác thu hồi vốn tại hạng mục Kho than số 2 & số 3 tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2; tập trung xử lý các tồn tại và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc vay vốn Ngân hàng, thu xếp nguồn tài chính phục vụ SXKD; tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý và định biên lao động theo hướng tinh gọn, đảm bảo quyền lợi và thu nhập cho người lao động và nâng cao năng suất lao động.

Năm 2022, Ban lãnh đạo đã xác định tình hình Công ty sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc thu xếp vốn thực hiện các công việc còn lại của Hợp đồng thi công Kho than, tìm kiếm nguồn công việc mới, công tác thu hồi, xử lý công nợ, nợ quá hạn và từng bước phụ hồi hoạt động sản xuất kinh doanh Khách sạn, đo đó để hoàn thành kế hoạch đặt ra, Công ty đã tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Tập trung hoàn thành thi công kho than tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2 đảm bảo tiến độ, chất lượng, tăng cường chất lượng công tác hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu thanh toán, thu hồi vốn, hoàn thành các công việc của PVC-TB tại hạng mục Kho than số 2&3 dự án NMNĐ Thái Bình 2 trong năm 2022 để thu hồi vốn, quay vòng vốn phục vụ cho hoạt động SXKD.

             - Tập trung bám sát để tham gia đấu thầu thi công xây dựng dự án Khu nhà ở công nhân vận hành sửa chữa dự án NMNĐ Thái Bình 2 tại Khu đất 2,5 ha của Tập đoàn tại TP. Thái Bình, một số hạng mục xây lắp do Ban QLDA Điện lực Dầu khí Thái Bình 2 tổ chức đấu thầu và một số hạng mục khác phục vụ vận hành của NMNĐ Thái Bình 2 như: vệ sinh công nghiệp, bếp ăn công nghiệp,…

           - Tăng cường công tác tiếp thị, thu hút khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ, tổ chức vận hành khai thác, kinh doanh dịch vụ Khách sạn Dầu khí Thái Bình đạt hiệu quả cao.

             - Chủ động tìm kiếm nguồn việc để khai thác tối đa công suất trạm trộn bê tông thương phẩm của đơn vị;

            - Giải quyết dứt điểm các tồn tại liên quan đến việc chuyển giao Khu đất dự án Khu nhà ở CBCNV với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để thu hồi số vốn đầu tư còn lại của PVC-TB tại dự án;...


Ông Nghiêm Quang Huy – Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Petrocons phát biểu tại Đại hội

 

Cũng tại Đại hội các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của PVC Thái Bình đã thành công tốt đẹp, theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

 

PVC Thái Bình