Tin Tổng công ty

Tổng Công ty (PETROCONs) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày 23/5/2024, tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024


Toàn cảnh Đại Hội


Tham dự Đại hội, về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) có đại diện lãnh đạo các Ban chuyên môn: Ban Kinh tế Đầu tư; Ban Tổ chức và Quản trị nguồn nhân lực; Ban điện & Năng lượng Tái tạo; Ban Tài chính Kế toán; về phía Công ty TNHH Hãng Kiểm toán 

PASCAL có ông Nguyễn Duy Quảng – Chủ nhiệm Kiểm toán.

 

Về phía Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) có ông Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty,  ông Trần Quốc Hoàn - Tổng giám đốc Tổng công ty, bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó bí thư Đảng ủy - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các Ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Phòng/VP Đảng ủy TCT/Giám đốc các Ban điều hành dự án/Chi nhánh của TCT tại khu vực Hà Nội cùng các ông/bà đại diện cho các cổ đông chiến lược, các đối tác của Tổng công ty và đại diện cổ đông được ủy quyền của Tổng công ty tham dự đại hội.

 

Thay mặt ban lãnh đạo PETROCONs, Chủ tịch Hội đồng quản trị Nghiêm Quang Huy và Tổng giám đốc Tổng công ty Trần Quốc Hoàn đã báo cáo điểm lại tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty PETROCONs trong năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

 


Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐQT Nghiêm Quang Huy Báo cáo tại Đại hội


Đại hội đã thông qua một số nội dung cụ thể như: Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và kế hoạch năm 2024; Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023, và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình về việc lựa chọn công ty Kiểm toán năm 2024; Tờ trình về việc Quyết toán thù lao năm 2023 và phương án tiền lương, thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Ông Trần Quốc Hoàn, Tổng giám đốc Báo cáo tại Đại hội

 

Sau hơn 3 giờ làm việc nghiêm túc và khẩn trương, đại hội đã thống nhất thông qua toàn bộ các nội dung trên với số phiếu biểu quyết gần như tuyệt đối. Đại hội đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Ông Nguyễn Phương Nam,Trưởng Ban thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội


Chủ tịch HĐQT Nghiêm Quang Huy đã cảm ơn sự chia sẻ, động viên và rất mong tiếp tục nhận được sự giúp đỡ, đồng thuận của các quý vị cổ đông trong thời gian tới. Thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên PetroCons, gửi lời cảm ơn tới các quý vị đại biểu, các quý vị cổ đông đã tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tổng công ty. 

 

Một số hình ảnh Đại hội: