Bản tin nội bộ

Thông báo: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Công ty CP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC THAI BINH) kính gửi đến quý cổ đông và các nhà đầu tư quan tâm: Tài liệu họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2018
.
Cụ thể như sau:
0. Thông báo mời họp
1. Chương trình Đại hội
2. Quy chế làm việc
3. Báo cáo của HĐQT
4. Kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch 2018
5. Báo cáo của Ban kiểm soát
6. Tờ trình thông qua báo cáo kiểm toán
7. Tờ trình quyết toán thù lao HĐQT và BKS 2017
8. Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán 2018
9. Tờ trình bổ sung nghành nghề kinh doanh
10. Tờ trình chấp thuận bổ nhiệm chủ tịch HĐQT
11. Quy chế bầu cử thành viên BKS
Hoặc tải toàn bộ tài liệu Tại đây