Bản tin nội bộ

PVC Thái Bình tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày 26/4/2022, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.


Tham dự Đại hội, Về phía PVC-TB có ông Ngô Thanh Dũng - Chủ tịch HĐQT, ông Hoàng Hữu Thành - Giám đốc, các Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cùng các Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Thay mặt Ban lãnh đạo PVC-TB, Chủ tịch HĐQT Ngô Thanh Dũng và Giám đốc Hoàng Hữu Thành đã điểm lại những nét chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty và đưa ra kế hoạch SXKD năm 2023.
Ông Ngô Thanh Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của HĐQT

 

Đại hội đã thông qua một số nội dung cụ thể như: Báo cáo hoạt động năm 2022 của HĐQT và kế hoạch năm 2023; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023, Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2022; Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2022 và phương án thù lao năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo về việc ký kết các Phụ lục của Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 về việc “Thiết kế, lập dự toán, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng 03 kho than kín – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”.
Ông Hoàng Hữu Thành – Giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch năm 2023


Năm 2022, HĐQT PVC-TB đã tập trung chỉ đạo chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chính là đẩy mạnh giám sát, chỉ đạo hoạt động SXKD, nhằm giảm giá trị sản lượng dở dang, tăng cường công tác thu hồi vốn tại hạng mục Kho than số 2 & số 3 tại Dự án NMNĐ Thái Bình 2; tập trung xử lý các tồn tại và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc vay vốn Ngân hàng, thu xếp nguồn tài chính phục vụ SXKD; tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức quản lý và định biên lao động theo hướng tinh gọn, đảm bảo quyền lợi và thu nhập cho người lao động và nâng cao năng suất lao động.

Năm 2023, Ban lãnh đạo đã xác định tình hình Công ty sẽ tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức trong việc thu xếp vốn thực hiện các công việc còn lại của Hợp đồng thi công Kho than, tìm kiếm nguồn công việc mới, công tác thu hồi, xử lý công nợ, nợ quá hạn và từng bước phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh Khách sạn, đo đó để hoàn thành kế hoạch đặt ra, Công ty đã tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp sau:

- Tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công và công tác nghiệm thu thanh quyết toán, thu hồi vốn,hoàn thành các công việc của PVC-TB tại hạng mục kho than số 2&3 dự án NMNĐ Thái Bình 2.

- Tổ chức vận hành khai thác Khách sạn Dầu khí Thái Bình an toàn, hiệu quả.

- Tiếp tục làm việc với Ngân hàng PVCombank để có các phương án xử lý các khoản nợ quá hạn, cân nhắc kỹ đến nguồn vốn vay ủy thác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại Tổng công ty Petrocons để có phương án đàm phán phù hợp đảm bảo đúng quy định. Hoàn thành trong năm 2023.

- Tăng cường công tác tiếp thị, đấu thầu, chủ động tìm kiếm nguồn công việc mới bổ sung cho năm 2023 và các năm tiếp theo....

Cũng tại Đại hội các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội. Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của PVC Thái Bình đã thành công tốt đẹp, theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.


PVC Thái Bình