Bản tin nội bộ

PVCTB tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Ngày 23/01/2017, tại Phòng họp Công ty, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVCTB) đã tổ chức thành công đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.
.
Tham dự Đại hội về phía Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) có ông Nguyễn Huy Hòa - Thành viên HĐQT PVC. Về phía PVCTB có Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban giám đốc; các cổ đông có quyền biểu quyết của PVCTB cùng các Trưởng/phó phòng ban chức năng Công ty.
.
Tình hình kinh tế trong nước và thế giới những năm gần đây diễn biến hết sức phức tạp, thị trường tài chính tiền tệ, giá cả vật tư, nguyên vật liệu cũng như nhân công trong nước có nhiều biến động. Là đơn vị chuyên ngành xây lắp Dầu khí, PVCTB phải đối mặt với nhiều khó khăn thử thách với đặc thù riêng đến từ việc giá dầu sụt giảm. Do đó ảnh hưởng không ít đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của PVCTB đạt tổng doanh thu hơn 89,76 tỉ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 8,881 tỉ đồng, thu nhập bình quân đạt4.88 triệu đồng/tháng.Ông Ngô Thanh Dũng, đọc báo cáo kết quả SXKD năm 2016

Tại Đại hội các cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hôi: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch 2016; báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2015...Cũng tại Đại hội đã bầu ra Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021, theo đó:

- Hội đồng quản trị: 

+ Ông Ngô Thanh Dũng, số cổ phần biểu quyết tán thành 45.000.000, tỷ lệ 100%;
+ Ông Vũ Văn Doanh, số cổ phần biểu quyết tán thành 45.000.000, tỷ lệ 100%;
+ Ông Phạm Đức Huy, số cổ phần biểu quyết tán thành 45.000.000, tỷ lệ 100%;
+ Ông Lương Văn Hòa, số cổ phần biểu quyết tán thành 45.000.000, tỷ lệ 100%;
+ Ông Đỗ Minh Tuấn, số cổ phần biểu quyết tán thành 45.000.000, tỷ lệ 100%.Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

- Ban Kiểm soát: 

+ Ông Đỗ Quang Hiền, số cổ phần biểu quyết tán thành 45.000.000, tỷ lệ 100%;
+ Ông Vương Tiến Dũng, số cổ phần biểu quyết tán thành 45.000.000, tỷ lệ 100%;
+ Bà Trần Thị Thu Hà, số cổ phần biểu quyết tán thành 45.000.000, tỷ lệ 100%.Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2021

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao các nội dung chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên PVCTB năm 2016 đã thành công tốt đẹp, theo đúng quy định và pháp luật hiện hành.

Kính mời quý cổ đông xem nội dung chi tiết Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 theo file đính kèm dưới đây:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016