Bản tin nội bộ

PVC THÁI BÌNH TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Ngày 26/4/2024, tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Thái Bình (PVC-TB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Tham dự Đại hội, Về phía PVC-TB có ông Trần Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT, ông Hoàng Hữu Thành - Giám đốc, các Ủy viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc cùng các Cổ đông/Đại diện được ủy quyền tham dự đại hội.

Thay mặt Ban lãnh đạo PVC-TB, Chủ tịch HĐQT Trần Ngọc Lâm và Giám đốc Hoàng Hữu Thành đã điểm lại những nét chính trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty và đưa ra kế hoạch SXKD năm 2024.
Ông Trần Ngọc Lâm - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày báo cáo của HĐQT 


Đại hội đã thông qua một số nội dung cụ thể như: Báo cáo hoạt động năm 2023 của HĐQT và kế hoạch năm 2024; Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024, Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024, Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Tờ trình về việc quyết toán thù lao năm 2023 và phương án thù lao năm 2024 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo về việc ký kết các Phụ lục của Hợp đồng số 52/2014/HĐKT/PVC_PVCTB-PVSD-CCU ngày 01/10/2014 về việc “Thiết kế, lập dự toán, cung cấp lắp đặt kết cấu thép và thi công xây dựng 03 kho than kín – Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2”, Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty.
Ông Hoàng Hữu Thành - Giám đốc Công ty trình bày báo cáo hoạt động SXKD của Công ty


Tại Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm Trưởng ban Kiểm soát đối với ông Vương Tiến Dũng theo đơn từ nhiệm của cá nhân và bầu bà Phạm Thị Chung – Người đại diện của cổ đông Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam làm Trưởng ban Kiểm soát Công ty.Bà Phạm Thị Chung - Trưởng ban Kiểm soát Công ty ra mắt Đại hội


Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024